Tagalog

Ang kontribusyong ito ay isinumite ng iba’t ibang indibidwal, kilusan, grupo at network mula sa 35 bansa, na nag-aalala na dalhin ang aming mga pagninilay at mungkahi sa atensyon ng mga kalahok sa Synod on Synodality 2023-24.

Malugod na idagdag ang iyong lagda sa pamamagitan ng pagkumpleto sa form sa ibaba ng pahayag o sa pamamagitan ng pagsulat sa amin nang isa-isa o sa ngalan ng iyong grupo sa: aci@australiancardijninstitute.org

Pagsulong kasama ng mga layko upang itaguyod

ang kanilang bokasyon at misyon sa daigdig at sa Simbahan

Panimula

Binubuo ng mga layko ang mahigit 99.9% ng “mga nilalang ng Dios” (“People of God”), bilang paglalarawan ng Konseho sa Simbahan sa Lumen Gentium. Sa kabuuan, marahil 90% o higit pa, sa buhay ng mga layko ay ginugugol sa trabaho, pagbuo ng mga pamilya, pag-aambag sa mga komunidad o kung hindi man ay pagtatayo ng Kaharian ng Diyos. Kaya, mahalaga ang madalas na inilalarawan ni Joseph Cardijn na “Layko Apostolado ng mga tagasunod” ang pagsasagawa ng kanilang misyon sa pagbuo at pagbabago ng kanilang buhay, komunidad at mundo. At dagdag pa, ang kahalagahan ng mga kilusan, komunidad at organisasyong na nagtataguyod nitong Layko Apostolado.

Ang Layko Apostolado

Ang minimithing pangarap ni Cardijn ay malapit na tumutugma doon na sa kalaunan ay isinama sa Lumen Gentium, §31:

Ang mga layko, sa kanilang mismong bokasyon, ay naghahangad ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng temporal na mga gawain at sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanila ayon sa plano ng Diyos. Nabubuhay sila sa mundo, ibig sabihin, sa bawat isa at sa lahat ng sekular na propesyon at trabaho. Namumuhay sila sa karaniwang kalagayan ng buhay pampamilya at panlipunan… Tinawag sila roon ng Diyos na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang wastong gawain at pamumunuan ng espiritu ng Ebanghelyo ay maaari silang gumawa para sa pagpapabanal ng mundo mula sa loob bilang isang lebadura. Sa ganitong paraan maaari nilang ipakilala si Kristo sa iba, lalo na sa pamamagitan ng patotoo ng isang buhay na matingkad sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa…

Ang pananaw na ito ay higit na binuo sa Gaudium et Spes §43, na nagdaragdag ng:

Ang mga sekular na tungkulin at aktibidad ay nararapat na maging bahagi bagama’t hindi eksklusibo sa mga layko. Kaya’t kumikilos bilang mga mamamayan sa mundo… Dapat ding malaman ng mga layko na sa pangkalahatan ay tungkulin ng kanilang nabuong Kristiyanong konsyensya na makita na ang banal na batas ay nakaukit sa buhay ng makalupang lungsod… Na naliliwanagan ng Kristiyanong karunungan at pagbibigay ng masusing pansin sa awtoridad sa pagtuturo ng Simbahan, hayaan ang layko sa kanyang sariling natatanging tungkulin.

Kaugnay nito, binibigyan diin ng Apostolicam Actuositatem ang pag-unawang ito at ang pangangailangan para sa pagbubuo ng Layko Apostolado na ito, pagpupuri ng gawain ng mga kilusan, komunidad at organisasyong iyon na nakatuon sa pagtataguyod nito. Bilang patunay, pinaninindigan ng §26 ng dekreto ang pangangailangang isama ang gawain ng mga kilusang ito, mga komunidad at organisasyon sa gawain ng Simbahan sa pamamagitan ng mga konseho na itinatag sa antas ng diyoseses (Dioceses), pambansa at pandaigdig. Sa partikular, nananawagan ito para sa “isang espesyal na kalihiman” na itatag “sa Holy See para sa paglilingkod at pagtataguyod ng Layko Apostolado” kung saan “ang iba’t ibang kilusan… ng apostolado ng mga layko sa buong daigdig ay dapat ding katawanin. ”

Realidad

Kabalintunaan, sa kabila ng malinaw na pag-endorso ng Layko Apostolado ng mga Council Fathers, ang konsepto ng “lay apostolate” ay higit na nawala sa bokabularyo ng Simbahan, lalo na sa English, kung saan ito ay napalitan ng lumalaking diin sa “ministry,” kabilang ang “lay ministry” Gayunpaman, malinaw na ang “ministry” sa mga dokumento ng Vatican II ay pangunahing nauugnay sa inorden na ministeryo (ordained Ministry). Isa pang kabalintunaan, sa kabila ng kahanga-hangang paglaki ng bilang ng mga Teologong Layko sa iba’t ibang panig ng mundo, lumilitaw na ang pag-aaral ng layko apostolado ng mga Teologo ay halos hindi na umusad mula noong Konseho.

Ang higit na nakababahala ay ang parehong kabalintunaan na pagtamlay mula noong Konseho ng maraming kilusan na nakatuon sa Layko Apostolado. Sa halip, nasaksihan natin ang pag-usbong ng marami pang hayagang “spirituwal” na mga kilusan na kung minsan ay tila kulang sa panlipunang dimensyon ng mga kilusang layko apostolado. Partikular naming napapansin na ang mga probisyon ng Apostolicam Actuositatem §26 ay nananatiling hindi naipapatupad, partikular na may kaugnayan sa pagtatatag ng mga pakikilahok na istruktura para sa mga Kilusang Layko. Maging ang Dicastory for Laity, Family and Life na itinatag noong 2016 ay nabigo na maibigay ito.

Sa kontekstong ito, napapansin natin ang pagbuwag ng Conference of International Catholic Organizations noong 2008, isang kumperensya na nagsama-sama sa marami sa mga pandaigdigang kilusan at organisasyong pinaka responsable sa pagtataguyod ng Layko Apostolado. Ang resulta, wala na ng kumakatawan o nagtataguyod sa ngalan ng mga laykong organisasyon sa harap ng Unibersal na Simbahan. Ang mga kahihinatnan nito, naniniwala kami, ay partikular na nakikita sa kakulangan ng pakikilahok ng mga internasyonal na kilusang layko sa Unang Asembleya ng Synod on Synodality.

Pagninilay

Ang mga teologo ay madalas na nagsasalita tungkol sa “pagtanggap” o “hindi pagtanggap” ng isang partikular na turo ng Simbahan o ng isang Konseho. Dito, ikinalulungkot naming napansin na ang turo ng Vatican II tungkol sa Layko Apostolado at ang papel ng mga Laykong kilusan ay tila hindi nabigyang halaga hanggang sa mga Council Fathers – pati na ang mga laykong tagasuri (auditor) na tumulong sa pagbalangkas ng mga dokumento ng Konseho – na sana ito ay kanilang isinaalang-alang at hinangad. Bagama’t ang post-conciliar na pag-unawa sa “lay ministry” ay walang alinlangan na isang positibong pag-unlad, gayunpaman ay lubos kaming nababahala na ito ay lumilitaw na natatakpan at natatabunan ang kahulugan at pag-unawa ng Simbahan sa “Layko Apostolado” na “angkop” sa mga layko.

Ikinalulungkot namin ang pagdausdos ng mga kilusang layko apostolado at ipinapahayag namin ang aming pagkabahala sa kakulangan ng kahalili na organisasyon sa ICO Conference. Naniniwala kami na kagyat ang pangangailangan para sa panibagong atensyon at pagtanggap sa mga turo ng Konseho sa Layko Apostolado.

Natatandaan namin na ang Instrumentum Laboris para sa Unang Asembleya ay lumilikha ng maraming katanungan na may kaugnayan sa mga Kilusang Layko, organisasyon at komunidad. Naniniwala kami na ito ay salungat sa paniwala ng Synodality na nauunawaan bilang “magkasamang naglalakad”, na ang mga tanong na ito ay dapat matugunan kaugnay sa kawalan ng napakaraming kilusang layko.

Resolusyon

Nananawagan kami sa mga kalahok sa Synod on Synodality na pag-isipang mabuti ang mga pangyayari sa itaas. Ipinapahayag namin ang pag-asa na gagawin ang mga pagbabago upang matiyak ang mas malawak na representasyon ng mga internasyonal na kilusang layko, komunidad at organisasyon sa Ikalawang Asembleya ng Sinodo.

Nananawagan kami sa mga kalahok sa Synod, partikular sa mga laykong kalahok nito, na buong lakas na ipahayag ang mga isyung nasa itaas at tiyakin na ang mga hakbang ay iminumungkahi upang matugunan ang mga hamong ito, kabilang lalo na ang pagtataguyod ng layko apostolado at ang pagbuo ng mga istrukturang kumakatawan sa mga layko, ang kanilang mga kilusan. at mga komunidad sa bawat antas ng Simbahan…

Sama-sama tayong bumuo ng isang Simbahan na magkasamang sumusulong, kasabay ang mga ordinaryong tao sa pakikibaka ng kanilang pang-araw-araw na buhay sa trabaho, sa kanilang mga pamilya at sa komunidad.

Cardijn Community International, International Young Christian Workers, Australian Cardijn Institute, Cardijn Community Australia, Cardijn Associates USA, Woori Theology Institute, Seoul, Korea, Asian Lay Leaders Network at iba pang signatories

1 Oktubre 2023

Feast of St Therese ng Lisieux, Patron ng Young Christian Workers at Specialized Catholic Action